VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

#38
Pripravuje sa novela zákona o pobyte cudzincov Novela zákona o pobyte cudzincov.

Účinnosť novely je navrhnutá od 15.04.2017.

Novela preberá:
1. Smernicu EPR 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci;
2. Smernicu EPR 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu.

Najdôležitejšie zmeny:

1.
Cudzincom (mimo EU) bude umožnené vykonávať sezónne zamestnanie v dvoch režimoch:

(I.) Prvý režim predpokladá pobyt najviac do 90 dní od príchodu na územie Slovenskej republiky, a to na základe udeleného schengenského víza a povolenia na zamestnanie, resp. len na základe povolenia na zamestnanie v prípadoch, kedy ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti.

(II.) Štátnym príslušníkom tretích krajín umožnený aj pobyt na obdobie dlhšie ako 90 dní, najviac však na 180 dní, a to na základe udeleného prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania.

Je možná aj kombinácia, tj. aby cudzinec, ktorý na územie Slovenskej republiky vstúpil s pôvodným úmyslom vykonávať sezónne zamestnanie len v rámci krátkodobého režimu do 90 dní, mohol požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania a predĺžiť tak svoj pobyt na území Slovenskej republiky až na obdobie nepresahujúce 180 dní.

2.
Uľahčuje sa mobilita pre vymedzené kategórie zamestnancov, ktorí sú cudzincami, presunutými v rámci podniku v Únii a znižuje sa administratívne zaťaženie spojené s výkonom ich práce vo viacerých členských štátoch. Určujú sa činnosti, ktoré môže cudzinec vykonávať v rámci vnútropodnikového presunu na základe jednotného povolenia (jeden doklad oprávňujúci vstup, pobyt a výkon zamestnania), ktorý vydáva príslušný útvar Policajného zboru na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas/nesúhlas s jeho obsadením. Toto potvrdenie sa na účely vnútropodnikového presunu navrhuje vydávať bez posúdenia situácie na trhu práce.

3.
Novela spresňuje pravidlá pri overovaní pozvania cudzinca.

4.
Ďalej novela spresňuje pravidlá pri overovaní pozvania cudzinca.


Inovatívne projekty (START-UP)


Zrýchľuje sa konanie o udelení prechodného pobytu pre špecifické kategórie cudzincov, ktorí zastupujú alebo pracujú pre centrum strategických služieb a ich rodinných príslušníkov alebo cudzincov, ktorí budú na základe podnikateľského zámeru realizovať v Slovenskej republike inovatívny projekt a s cieľom zefektívniť konanie sa jednoznačnejšie definujú niektoré procedurálne postupy policajného útvaru.

O žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania cudzinca, ktorý žiada o prechodný pobyt na základe podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu, sa bude rozhodovať v skrátenej lehote 30 dní.

Na finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti podnikateľa, ktorý bude realizovať inovatívny projekt, bude postačovať namiesto stonásobku štyridsaťnásobok životného minima (7.923,60 EUR) a zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva, v mene ktorých podnikateľ koná, bude predstavovať dvadsaťnásobok životného minima (3.961,80) namiesto šesťdesiatnásobku.

Policajný útvar bude môcť obnoviť prechodný pobyt aj vtedy, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene ktorých koná cudzinec, nedosiahne v predchádzajúcom zdaňovacom období požadovaný zisk po zdanení, ale podľa stanoviska Ministerstva hospodárstva SR je podnikateľská činnosť obchodnej spoločnosti alebo družstva prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky.

Immigration documents can be generated online!