VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie pre získanie pobytu pre cudzincov v Slovenskej republike / Information about getting residence in the Slovak Republic for foreigners
#45

OBNOVENIE PRECHODNÉHO POBYTU - ŠTÚDIUM1. žiadosť oobnovenie prechodného pobytu
2. platný cestovný pas
3. dve fotografie (3 × 3,5 cm)
4. potvrdenie zo školy o pokračovaní v štúdiu (nie staršie ko 90 dní, s podpisom a pečiatkou riaditeľa/dekana školy)
5. doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov (neplatí pre študujúcich na vysokej škole)
Ubytovanie je možné dokladovať:
- listom vlastníctva
- notárom overenou nájomnou zmluvou ( notárom overené musia byť podpisy prenajímateľa aj nájomcu) + výpis z listu vlastníctva,
- notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že vám poskytne ubytovanie (v čestnom vyhlásení musia byť notárom overené podpisy všetkých vlastníkov) + výpis z listu vlastníctva alebo
- potvrdenie ubytovacieho zariadenia (ubytovňa) o poskytnutí ubytovania;
6. doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu ( životné minimum je 198,09 EUR/mesiac). Ak pobyt presiahne 1 rok vo výške 12-násobku životného minima, (t.j. 2377,08 EUR). V prípade dieťaťa do 18 rokov v polovičnej výške.
Finančné zabezpečenie sa preukazuje:
- potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca
- potvrdením o štipendiu,
- čestným vyhlásením osoby, že poskytne cudzincovi finančné zabezpečenie doložené potvrdením o zostatku na účte;
7. administratívny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte).
- je dôležié podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu najneskôr posledný deň platnosti pobytu
- počas rozhodovania o obnovení pobytu je cudzinec na území SR oprávnene. Ak už vypršala platnosť pobytovej karty, tak nesmie odcestovať mimo územia SR
- polícia zruší prechodný pobyt, ak cudzinec bol vylúčený zo štúdia ( odišiel zo školy, ..). Študent má 30 dní ochrannú lehotu, ak úspešne vykonal záverečnú skúšku, maturitnú skúšku alebo riadne skončil vysokú školu.

Immigration documents can be generated online!