Page 1 of 1

Aké doklady potrebujem na obnovenie prechodného pobytu na účel štúdia?

PostPosted:Sat 21 Jan, 2017 8:33 pm
by maria

OBNOVENIE PRECHODNÉHO POBYTU - ŠTÚDIUM1. žiadosť oobnovenie prechodného pobytu
2. platný cestovný pas
3. dve fotografie (3 × 3,5 cm)
4. potvrdenie zo školy o pokračovaní v štúdiu (nie staršie ko 90 dní, s podpisom a pečiatkou riaditeľa/dekana školy)
5. doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov (neplatí pre študujúcich na vysokej škole)
Ubytovanie je možné dokladovať:
- listom vlastníctva
- notárom overenou nájomnou zmluvou ( notárom overené musia byť podpisy prenajímateľa aj nájomcu) + výpis z listu vlastníctva,
- notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že vám poskytne ubytovanie (v čestnom vyhlásení musia byť notárom overené podpisy všetkých vlastníkov) + výpis z listu vlastníctva alebo
- potvrdenie ubytovacieho zariadenia (ubytovňa) o poskytnutí ubytovania;
6. doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu ( životné minimum je 198,09 EUR/mesiac). Ak pobyt presiahne 1 rok vo výške 12-násobku životného minima, (t.j. 2377,08 EUR). V prípade dieťaťa do 18 rokov v polovičnej výške.
Finančné zabezpečenie sa preukazuje:
- potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca
- potvrdením o štipendiu,
- čestným vyhlásením osoby, že poskytne cudzincovi finančné zabezpečenie doložené potvrdením o zostatku na účte;
7. administratívny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte).
- je dôležié podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu najneskôr posledný deň platnosti pobytu
- počas rozhodovania o obnovení pobytu je cudzinec na území SR oprávnene. Ak už vypršala platnosť pobytovej karty, tak nesmie odcestovať mimo územia SR
- polícia zruší prechodný pobyt, ak cudzinec bol vylúčený zo štúdia ( odišiel zo školy, ..). Študent má 30 dní ochrannú lehotu, ak úspešne vykonal záverečnú skúšku, maturitnú skúšku alebo riadne skončil vysokú školu.

Re: Aké doklady potrebujem na obnovenie prechodného pobytu na účel štúdia?

PostPosted:Tue 31 Jan, 2017 6:35 pm
by maria
preklad