VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie pre získanie víz na vstup do Slovenskej republiky / Information about obtaining visas to entry the Slovak Republic
#33
Územná platnosť víza je uvedená vo vízovej nálepke v riadku „Platné pre/Valid for“. AK je vízum platné pre všetky členské štýty, tak je na vízovej nálepke uvedené „Platí pre: Schengenské štáty“ a držiteľ takéhoto víza sa môže voľne pohybovať po celom priestore Schengenu v rámci časovej platnosti víza a stanovenej doby pobytu. Ak je územná platnosť obmedzená, vo vízovej nálepke bude vyznačené: „Platí pre: Slovenská republika“ (znamená, že vízum je platné len pre územie Slovenskej republiky) alebo napríklad „Schengenské štáty – HU“ (znamená, že vízum je platné pre všetky schengenské štáty okrem Maďarska).
S platným schengenským vízom môžete vstúpiť cez ktorýkoľvek hraničný priechod, resp. letisko v rámci schengenského priestoru.

Immigration documents can be generated online!