VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie o zamestnávaní cudzincov v SR / Information about employment for foreigners in the Slovak Republic
#54
Nahlasovanie voľného pracovného miesta (VPM) na úrade práce umožňuje štátu prihliadať na situáciu na trhu práce a skúmať, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza občan SR alebo osoba s trvalým pobytom, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu.

Voľné pracovné miesto nahlasuje ZAMESTNÁVATEĽ evidovaný v SR.

Ak ako zamestnávateľ máte záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, musíte najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o pobyt za účelom zamestnania nahlásiť VPM na úrade práce príslušnom podľa miesta výkonu práce. VPM oznámite úradu práce osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo cez stránku http://www.istp.sk/. Zamestnávateľ pri nahlasovanom VPM musí zaznačiť, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny. Ak sa po uplynutí 30 pracovných dní od nahlásenia VPM nepodarilo miesto obsadiť uchádzačom o zamestnanie, môže zamestnávateľ vydať prislub na zamestnanie alebo uzatvoriť pracovnú zmluvu.

Pri vypisovaní nahlášky je dôležité, aby cudzinec, ktorého chcete zamestanať spĺňal všetky požiadavky, ktoré máte na potencionálneho nového zamestnanca. Ak požadujete, aby zamestnanec ovládal konkrétny jazyk, úrad práce nemusí na túto požiadavku prihliadnuť, okrem profesií, kde je na výkon zamestnania znalosť jazyka nevyhnutná a okrem úradných jazykov používaných v členských štátoch EU. V prípade pracovných pozícií, na ktoré sú potrební zamestnanci s vyššou odbornou kvalifikáciou, je zamestnávateľom stanovená podmienka ovládania cudzieho jazyka úradom akceptovateľná.

Je potrebné mať na pamäti, že cudzinec musí disponovať dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Ak je na nahlásené pracovné miesto kladená požiadavka na odbornú spôsobilosť je potrebné preukázať aj príslušnú odbornú spôsobilosť doložením príslušných dokumentov.

VPM musí zamestnávateľ nahlasovať aj v prípade, že má cudzinec prechodný pobyt na účel zamestnania a on sa stáva novým zamestnancom.

Tiež sa musí VPM nahlasovať, ak:

1. miesto výkonu práce sa presúva/dopĺňa do iného okresu
2. zmena druhu vykonávanej práce
3. obdobie výkonu práce sa predlžuje

Immigration documents can be generated online!