VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie o podnikaní cuzdincov na Slovensku / Information about doing business in the Slovak Republic
#37
Legislatíva SR umožňuje podnikať fyzickým ako aj právnickým osobám.
1. Fyzická osoba podniká najčastejšiu formou živnosti. Ak má cudzinec trvalý pobyt v SR, môže prevádzkovaž živnosť ako slovenská osoba. Ak trvalý pobyt nemá, založí si podnik zahraničnej osoby resp. organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby.
Na prevádzkovanie živnosti je potrebné požiadať o živnostenské oprávnenie. Živnostenské oprávnenie je právo vykonávať živnosť a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Jeden živnostník môže vykonávať viac činností, ale pre každú musí mať živnostenské oprávnenie. Živnostník zodpovedá za záväzky zo svojej podnikateľskej činnosti neobmedzene celým svojím majetkom (aj svojím súkromným majetkom).

Špecifickou formou podnikania je výkon tzv. slobodných povolaní. Ide tiež o podnikanie fyzickej osoby, ktoré však nie je živnosťou. Ide o profesijné činnosti, na ktoré sa vyžaduje splnenie požiadaviek na vzdelanie, potrebnú prax, zloženie odborných skúšok, pri niektorých povolaniach aj členstvo v komore a poistenie zodpovednosti za škodu. Napríklad: architekt, advokát, notár, veterinár, tlmočník, ...

Na preukázanie účelu prechodného pobytu je potrebné, aby cudzinec predložil k žiadosti osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo výpisom z príslušného registra slobodného povolania.

2. Obchodný zákonník rozlišuje tieto právne formy spoločností:

verejná obchodná spoločnosť;
komanditná spoločnosť;
spoločnosť s ručením obmedzeným;
akciová spoločnosť.

Najčastejším spôsobom podnikania je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s.r.o. Spoločnosť môže založiť aj jedna osoba a môže mať najviac 50 spoločníkov. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5 000 EUR.

Z pohľadu získania pobytu je pre cudzinca dôležité, aby v s.r.o. vykonával funciu štatutárneho orgánu, teda konateľa. Do obchodného registra však súd zapíše ako konateľa iba osobu, ktorá má na území SR prechodný alebo trvalý pobyt. Je preto nutné, aby bol cudzinec bez pobytu valným zhormaždením (v prípade jednoosobovej spoločnosti rozhodnutím spoločníka) vymenovaý za konateľa. Zápisnica z valného zhromaždenia (rozhodnutie jediného spoločníka) spolu s výpisom z obchodného registra je podkladom na preukázanie účelu prechodného pobytu.

Immigration documents can be generated online!