VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie pre získanie pobytu pre cudzincov v Slovenskej republike / Information about getting residence in the Slovak Republic for foreigners
#41
K žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania musia byť predložené všetky vyžadované doklady v momente podania žiadosti. Pri pripravovaní dokladov je potrebné dodržiavať tieto základné pravidlá:

- doklady nesmú byť staršie ako 90 dní (okrem matričných dokladov)
- každý doklad vydaný štátnym orgánom cudzieho štátu musí obsahovať doložku vyššieho overenia (apostille, superlegalizácia) - napr. register trestov, matričný doklad, ...
- doklady v inom ako slovenskom (aj českom) jazyku musia byť preložené do slovenského jazyka úradným prekladateľom, zapísanom v zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR
- podpisy na zmluvách a čestných vyhláseniach musia byť notársky overené pred slovenským notárom
- fotokópie dokumentov musia byť notársky overené. Ak je to zahraničný notár, aj notárska pečiatka vyžaduje vyššie overenie
- neodovzdávať originály dôležitých dokumentov (napr. sobášny list), pretože ich cudzinecká polícia nevráti

DOKLADY:
1. Žiadosť o udelenie pobytu
2. platný cestovný pas;
3. dve fotografie (3 × 3,5 cm);
4. podnikateľský zámer, osvedčenie o živnostenskom oprávnení alebo doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie;
5. výpis z registra trestov krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch
zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (neplatí pri zmene druhu/účelu pobytu);
6. doklad o ubytovaní na Slovensku ( najmenej na 6 mesiacov alebo na celý pobyt, ak žiada o prechodný pobyt na kratší čas):
- list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva,
- notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že vám poskytne ubytovanie (v čestnom vyhlásení
musia byť notárom overené podpisy všetkých vlastníkov) + výpis z listu vlastníctva alebo
- notárom overená nájomná zmluva (v ktorej žiadateľ figuruje ako nájomca / jeden z nájomcov; notárom overené
musia byť podpisy prenajímateľa aj nájomcu) + výpis z listu vlastníctva,
- potvrdenie ubytovacieho zariadenia (hotel, ubytovňa) o poskytnutí ubytovania;
7. doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu (do 30.6.2017 je životné
minimum 198,09 EUR/mesiac); ak pobyt presiahne 1 rok vo výške 12-násobku životného minima, (t.j. 2 377,08 EUR);
preukazuje sa:
- potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca;
8. doklad o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti (neplatí pre cudzinca, ktorý koná alebo bude konať v mene
významného zahraničného investora) vo výške 20-násobku životného minima v prípade živnostníka (3 961,80 EUR)
a 100-násobku životného minima v prípade konateľa obchodnej spoločnosti (19 809 EUR); preukazuje sa:
- jednorazovo potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke zriadenom na účely podnikania;
9. správny poplatok 232 EUR (v prípade podania žiadosti na cudzineckej polícii) /
240 EUR (v prípade podania žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí);
10. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte).

Immigration documents can be generated online!