VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie pre získanie pobytu pre cudzincov v Slovenskej republike / Information about getting residence in the Slovak Republic for foreigners
#42
Cudzinec, ktorému bol udelený niektorý z typov pobytu je povinný:
- pricestovať na Slovensko do 180 dní od jeho udelenia,
- do 3 pracovných dní od príchodu do SR nahlásiť cudzineckej polície začiatok pobytu
- do 3 pracovných dní od prevzatia pobytového preukazu uzatvoriť zdravotné poistenie
- do 30 od prevzatia pobytového preukazu odovzdať doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie (len cudzinec, ktorému bol udelený pobyt na účel podnikania, zlúčenia rodiny, osobitná činnosť, výskum a vývoj a pobyt osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte)
- do 30 dní od prevzatia preukazu predložiť cudzineckej polícii lekársky posudok o tom, že osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Posudok nesmie byť starší ako 30 dní. (doklad nemusí predklať cudzinec s postavením Slováka žijúceho v zahraničí alebo s prechodným pobytom osoby s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte)
- do 60 dní od prevzatia preukazu predložiť cudzineckej polícii výpis z obchodného registra ( ak je udelený prechodný pobyt na účel podnikania)

Immigration documents can be generated online!