VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie pre získanie pobytu pre cudzincov v Slovenskej republike / Information about getting residence in the Slovak Republic for foreigners
#43

Obnovenie prechodného pobytu - podnikanie


- prechodný pobyt je možné obnoviť iba na príslušnej cudzineckej polícii
- je ho možné obnoviť maximálne na 3 roky v závislosti od dosiahnutého zisku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
- v čase podania nemusí byť žiadosť o obnovenie kompletná, postačí cestovný doklad a zaplatený správny poplatok
- prechodný pobyt sa považuje za oprávnený na území Slovenska až do rozhodnutia o jeho obnovení
- doklady nesmú byť staršie ako 90 dní

DOKLADY:
1. žiadosť o obnovenie prechodného pobytu
2. platný cestovný pas,
3. jednu fotografiu (3 × 3,5 cm),
4. doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie -výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra
5. doklad o ubytovaní na Slovensku - nájomná zmluva alebo čestné vyhlásenie spolu s listom vlastníctva, alebo potvrdenie z ubytovne alebo len list vlastníctva, ak cudzinec vlastní nehnuteľnosť
6. doklad o zdravotnom poistení (nestačí kartička, je potrebný papierový doklad o platnosti zdravotného poistenia vydaný poisťovňou)
7. doklad o finančnom zabezpečení pobytu (platí len pre konateľa obchodnej spoločnosti) - potvrdenie o zostatku na účte so sumou 2 377,08 EUR
8. potvrdenie, že nemá nedoplatky v žiadnej z verejných zdravotných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union, Dôvera) a v sociálnej poisťovni
9. potvrdenie o nedoplatkoch z daňového a colného úradu
10. potvrdenie o uzatvorenom zdravotnom poistení
11. ak je živnostníkom, doklad preukazujúci zdanený príjem z tohto podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
minimálne vo výške dvadsať násobku životného minima, t.j. 3 961,80 EUR (ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie
obdobie, je povinný preukázať zdanený príjem vo výške 2-násobku životného minima za každý mesiac pobytu
v predchádzajúcom zdaňovacom období),
12. ak je konateľom obchodnej spoločnosti, doklad preukazujúci zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo druž-
stva, v mene ktorých koná, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške šesťdesiat násobku životného
minima, t.j. 11 885,40 EUR (ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný preukázať zisk
po zdanení vo výške 5-násobku životného minima za každý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaňovacom období),
13. ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, tak preukazuje finančné zabezpečenie podnikateľskej
činnosti vo výške:
• 10-násobku životného minima (živnostník)
• 30-násobku životného minima (konateľ obchodnej spoločnosti)
(preukazuje sa potvrdením o zostatku na účte),
14. správny poplatok 132,50 EUR,
15. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte)

Immigration documents can be generated online!