VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie pre získanie pobytu pre cudzincov v Slovenskej republike / Information about getting residence in the Slovak Republic for foreigners
#44
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania musia byť predložené všetky vyžadované doklady v momente podania žiadosti. Pri pripravovaní dokladov je potrebné dodržiavať tieto základné pravidlá:

- doklady nesmú byť staršie ako 90 dní (okrem matričných dokladov)
- každý doklad vydaný štátnym orgánom cudzieho štátu musí obsahovať doložku vyššieho overenia (apostille, superlegalizácia) - napr. register trestov, matričný doklad, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný štátnou školou
- doklady v inom ako slovenskom (aj českom) jazyku musia byť preložené do slovenského jazyka úradným prekladateľom, zapísanom v zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR
- podpisy na zmluvách a čestných vyhláseniach musia byť notársky overené pred slovenským notárom
- fotokópie dokumentov musia byť notársky overené. Ak je to zahraničný notár, aj notárska pečiatka vyžaduje vyššie overenie
- neodovzdávať originály dôležitých dokumentov (napr. sobášny list), pretože ich cudzinecká polícia nevráti
- pobyt sa nevyžaduje prvých 90 dní od príchodu na SR, ak je cudzinec v SR legálne a spnil si oznamovaciu povinnosť
-udeľuje sa len na štúdium na základnej, strednej, vysokej (len denné štúdium) alebo jazykovej škole
alebo na jazykovú alebo odbornú prípravu k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná vysokou školou
- udeľuje sa najviac na 6 rokov
- cudzinec s týmto druhom prechodného pobytu môže v SR podnikať alebo pracovať maximálne 20 hodín týždenne (ak je študent na jazykovej príprave, tak 10 hodín týždenne), alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok


Prechodný pobyt - štúdium


1. žiadosť o udelenie prechodného pobytu
2. platný cestovný pas
3. dve fotografie (3 × 3,5 cm)
4. potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy alebo školy o prijatí na štúdium
5. výpis z registra trestov krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (neplatí pri zmene druhu/účelu pobytu v prípade žiaka strednej školy, cudzinca mladšieho ako 14 rokov)
6. doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov alebo na celý pobyt, ak žiada o prechodný pobyt na kratší čas (neplatí pre študujúcich na vysokej škole alebo vykonávajúcich pedagogickú alebo výskumnú činnosť alebo pri pravidelnom dochádzaní do školy cez štátnu hranicu zo susedného štátu)
Ubytovanie je možné dokladovať:
- listom vlastníctva
- notárom overenou nájomnou zmluvou ( notárom overené musia byť podpisy prenajímateľa aj nájomcu) + výpis z listu vlastníctva,
- notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že vám poskytne ubytovanie (v čestnom vyhlásení musia byť notárom overené podpisy všetkých vlastníkov) + výpis z listu vlastníctva alebo
- potvrdenie ubytovacieho zariadenia (ubytovňa) o poskytnutí ubytovania;
7. doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu ( životné minimum je 198,09 EUR/mesiac). Ak pobyt presiahne 1 rok vo výške 12-násobku životného minima, (t.j. 2377,08 EUR). V prípade dieťaťa do 18 rokov v polovičnej výške.
Finančné zabezpečenie sa preukazuje:
- potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca
- potvrdením o štipendiu,
- čestným vyhlásením osoby, že poskytne cudzincovi finančné zabezpečenie doložené potvrdením o zostatku na účte;
8. administratívny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte).

Immigration documents can be generated online!