VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie pre získanie pobytu pre cudzincov v Slovenskej republike / Information about getting residence in the Slovak Republic for foreigners
#46
Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny cudzinecká polícia môže udeliť štátnemu príslušníkovi z tretej krajiny, ak je:
a) rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom,
b) príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo
c) závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy

Rodinným príslušníkom je:
a) manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov,
b) slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela,
c) jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov,
d) slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov,
e) jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu,
f) jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu

K žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zĺučenia rodiny musia byť predložené všetky vyžadované doklady v momente podania žiadosti. Pri pripravovaní dokladov je potrebné dodržiavať tieto základné pravidlá:

- doklady nesmú byť staršie ako 90 dní (okrem matričných dokladov)
- každý doklad vydaný štátnym orgánom cudzieho štátu musí obsahovať doložku vyššieho overenia (apostille, superlegalizácia) - napr. register trestov, matričný doklad, ...
- doklady v inom ako slovenskom (aj českom) jazyku musia byť preložené do slovenského jazyka úradným prekladateľom, zapísanom v zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR
- podpisy na zmluvách a čestných vyhláseniach musia byť notársky overené pred slovenským notárom
- fotokópie dokumentov musia byť notársky overené. Ak je to zahraničný notár, aj notárska pečiatka vyžaduje vyššie overenie
- neodovzdávať originály dôležitých dokumentov (napr. sobášny list), pretože ich cudzinecká polícia
- pobyt sa udeľuje v závisloti od dĺžky pobytu cudzinca, ku ktorému sa cudzinec zlučuje, maximálne však na 5 rokov

Doklady pre manžela/manželku cudzinca:
1. žiadosť o udelenie prechodného pobytu
2. platný cestovný pas;
3. dve fotografie (3 × 3,5 cm);
4. sobášny list (apostille alebo superlegalizácia a úradný preklad do slovenčiny)
5. výpis z registra trestov krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (neplatí pri zmene druhu/účelu pobytu)
6. doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov alebo na celý pobyt, ak žiada o prechodný pobyt na kratší čas:
Ubytovanie je možné dokladovať:
- listom vlastníctva
- notárom overenou nájomnou zmluvou ( notárom overené musia byť podpisy prenajímateľa aj nájomcu) + výpis z listu vlastníctva,
- notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že vám poskytne ubytovanie (v čestnom vyhlásení musia byť notárom overené podpisy všetkých vlastníkov) + výpis z listu vlastníctva alebo
- potvrdenie ubytovacieho zariadenia (ubytovňa) o poskytnutí ubytovania;
7. doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu životné minimum 198,09 EUR/mesiac); ak pobyt presiahne 1 rok vo výške 12-násobku životného minima, (t.j. 2377,08 EUR);
Finančné zabezpečenie sa preukazuje:
- čestným vyhlásením cudzinca, ktorý má udelený prechodný alebo trvalý pobyt a s ktorým žiada o zlúčenie rodiny o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu spolu s pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy alebo potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca s ktorým žiada zlúčenie rodiny
8.správny poplatok 132,50 EUR (v prípade podania žiadosti na cudzineckej polícii) / 135 EUR (v prípade podania žiadostina zastupiteľskom úrade SR v zahraničí),
9. správny poplatok 4,50 EUR (za pobytový preukaz)

Doklady pre maloleté dieťa cudzinca:
1. žiadosť o udelenie prechodného pobytu
2. platný cestovný pas;
3. dve fotografie (3 × 3,5 cm);
4. rodný list (apostille alebo superlegalizácia a úradný preklad do slovenčiny)
5. výpis z registra trestov krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov sa vyžaduje, ak má dieťa 14 a viac rokov (neplatí pri zmene druhu/účelu pobytu)
6. doklad o ubytovaní na Slovensku najmenej na 6 mesiacov alebo na celý pobyt, ak žiada o prechodný pobyt na kratší čas :
Ubytovanie je možné dokladovať:
- listom vlastníctva
- notárom overenou nájomnou zmluvou ( notárom overené musia byť podpisy prenajímateľa aj nájomcu) + výpis z listu vlastníctva,
- notárom overené čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že vám poskytne ubytovanie (v čestnom vyhlásení musia byť notárom overené podpisy všetkých vlastníkov) + výpis z listu vlastníctva alebo
- potvrdenie ubytovacieho zariadenia (ubytovňa) o poskytnutí ubytovania;
7. doklad o finančnom zabezpečení pobytuv v polovičnej výške životného minima na každý mesiac pobytu (polovičná výška životného minima je 99,05 EUR/mesiac); ak pobyt presiahne 1 rok vo výške 12-násobku polovičného životného minima, (t.j. 1 188, 60 EUR);
Finančné zabezpečenie sa preukazuje:
- čestným vyhlásením cudzinca, ktorý má udelený prechodný alebo trvalý pobyt a s ktorým žiada o zlúčenie rodiny o tom, že mu poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu spolu s pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy alebo potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca s ktorým žiada zlúčenie rodiny
8.správny poplatok - dieťa je oslobodené
9. správny poplatok 4,50 EUR (za pobytový preukaz)

Immigration documents can be generated online!