VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie o zamestnávaní cudzincov v SR / Information about employment for foreigners in the Slovak Republic
#47
Zamestnávanie cudzincov si častokrát vyžaduje dosť času. Najjednoduchšie je zamestnať nasledujúce kategórie cudzincov:
- občanov EU/EHP
- cudzinca s trvalým pobytom v SR (trvalý pobyt na 5 rokov, dlhodobý pobyt v SR, trvalý pobyt na neobmedzený čas)
- ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte EU (ale až po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky)
- ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny (až po uplynutí 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny - ak túto podmienku nespĺňa, je potrebné požiadať o povolenie na zamestnanie),
- ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,
- ktorý je rodinným príslušníkom občana EU a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky (napr. žena z Ruska vydatá za občana Českej republiky),
- ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
- ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,(napr. študent z tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt z dôvodu jazykovej prípravy)
- ktorý je študentom vysokej školy a má udelený prechodný pobyt na účel štúdia môže pracovať 20 hodín týždenne, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
- ktorý je žiadateľom o udelenie azylu (minimálne 9 mesiacov je registrovaný ako žiadateľ)
- ktorému bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana,
- ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku
- ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie (program pracovnej dovolenky s Thajskom, Austráliou, Japonskom, Kanadou, Novým Zélandom)
- ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,
- ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní, najviac na jeden rok,
- ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte EU v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,
- ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,
- ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,
- ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života alebo z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania

V týchto prípadoch sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie, ani jednotné povolenie na zamestnanie. Zamestnávateľ LEN nahlási prostredníctvom informačnej karty na úrade práce, že zamestnáva cudzinca.

Informačná karta


Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K vyplnenej informačnej karte pripojí aj kópiu pracovnej zmluvy (dohody o vykonaní práce)

Immigration documents can be generated online!