VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie o zamestnávaní cudzincov v SR / Information about employment for foreigners in the Slovak Republic
#50
Ak ste cudzinec z krajiny mimo EU/EHP (z tretej krajiny) a chcete na Slovensku pracovať, musíte okrem všeobecných požiadaviek na konkŕetnu pracovnú pozíciu spĺňať aj ďalšie legislatívne požiadavky.

Univerzálne platí, že ak ste z tretej krajiny, tak môžete pracovať ak:
-máte udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta – tzv. jednotné povolenie na prácu a zamestnanie,
- máte udelené povolenie na zamestnanie a súčasne aj prechodný pobyt na účel zamestnania,
-ste držiteľom modrej karty Európskej únie
- máte udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny (alebo priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte) počas prvých 12 mesiacov od udelenie pobytu,-
- spĺňate podmienky, podľa ktorých nepotrebujete na zamestnanie potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Tiež je dôležité vedieť, že pracovné povolenie (modrá karta, jednotné povolenie na zamestnanie) bolo vydané na konkrétnu pracovnú pozíciu a konkrétneho zamestnávateľa. Ak chcete zmeniť zamestnávateľa je potrebné požiadať o nové pracovné povolenie.

Immigration documents can be generated online!