VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie o zamestnávaní cudzincov v SR / Information about employment for foreigners in the Slovak Republic
User avatar
By maria
#51
Terminologicky je potrebné rozlišovať povolenie na zamestnanie a potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta – tzv. jednotné povolenie na prácu a zamestnanie.

Povolenie na zamestnanie môžu dostať len nasledovné kategórie cudzincov:

a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
c) má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
d) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
e) ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f) zamestnancovi zamestnanému vo firme s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia SR, ktorá ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území SR ( na stretnutí s úradom práce sa odsúhlasujú počty a profesie vyslaných zamestnancov a obdobia ich vyslania)

Na získanie povolenia na zamestnanie je potrebné nahlásiť voľné pracovné miesto aspoň 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o jeho vydanie.

Žiadosť o povolenie podáva cudzinec, alebo s jeho súhlasom tak môže urobiť aj zametnávateľ. K žiadosti sa prikladá:
a) pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatiedo zamestnania,
b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii opatrený doložkou vyššieho overenia,
c) kópia dokladu o pobyte preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny alebo prechodného pobytu osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
d) písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom, ak žiadosť podáva zamestnávateľ

Žiadosť nájdete tu: http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSZ/OI ... olenie.rtf

Immigration documents can be generated online!