VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie o zamestnávaní cudzincov v SR / Information about employment for foreigners in the Slovak Republic
#52
Aby ste sa mohli zamestnať na Slovensku, a zatiaľ nemáte v SR žiaden typ pobytu, je potrebné požiadať o jednotné povolenie na zamestnanie.

V prvom rade si potrebujete nájsť zamestnávateľa. Bez prísľubu na zamestnanie (pracovnej zmluvy) nie je možné v SR získať pobyt a legálne pracovať. Tu sú základné kroky, ktoré je potrebné dodržať:
1. nájsť si zamestnávateľa
2. zamestnávateľ musí nahlásiť voľné pracovné miesto na úrade práce príslušnom podľa miesta výkonu práce. V nahláške je potrebné klasifikovať'pracovnú pozíciu, požiadavky na zamestnanca a záujem zamestnať cudzinca. Nahláška musí byť zverejnená na úrade práce 30 pracovných dní
3. zamestnávateľ vydá pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie, ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom (podpis musí byť úradne overený alebo musí tam byť pečiatka firmy)
4. najskôr po uplynutí 30 pracovných dní môžete ísť podať žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnanie. Ak ste cudzinec z krajiny, ktorá na vstup do SR potrebbuje víza, radšej žiadosť podajte na zastupiteľskom úrade SR v krajine Vášho občianstva, alebo pobytu. Ak ste bezvízový cudzinec, žiadosť môžete podať aj na oddelení cudzineckej polície.
5. ak pracujete pre významného zahraničného investora alebo pre zahraničného investora a zároveň ste z krajiny OECD, tak o Vašej žiaodsti bude rozhodnuté do 30 dní. V ostatných prípadoch je lehota na rozhodnutie 90 dní.
6. pracovať môžete začať až vtedy, keď Vám udelia prechodný pobyt
7. Spolu s dokladom o pobyte vydá cudzinecká polícia aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Ak nebudete vykonávať zamestnanie v zmysle týchto údajov bude sa to považovať za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a povolenie na pobyt sa mu môže zrušiť.

Dôležité:


- do udelenia prechodného pobytu nesmiete začať pracovať
- policajný útvar udelí prechodný pobyt na predpokladaný čas zamestnania, najviac však na 2 roky. Výnimku majú len občanie USA, kde môže byť udelené potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta až na 5 rokov. Dôvodom je reciprocita, ktorá zatiaľ s inými štátmi nie je potvrdená.
- ak máte udelený prechodný pobyt na zamestnanie, NESMIETE PODNIKAŤ
- prechodný pobyt na zamestnanie je viazaný na konkrétneho zamestnávateľa
- ak chcete zmeniť zamestnávateľa potrebujete nové jednotné povolenie na zamestnanie
- poistenie za Vás platí zamestnávateľ
- musíte mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, dohoda o vykonaní práce nestačí
- môžete popri práci študovať

Immigration documents can be generated online!